Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona
o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka
5. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09) Skupština Kajak
kanu kluba „Zagreb“, održana 07.rujna 2015. donijela je

S T A T U T

KAJAK KANU KLUBA „ZAGREB“
I
O S N O V N E O D R E D B E
Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu
voĎenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u
slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba; o
imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju
prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te
drugim pitanjima od značaja za Klub.
Članak 2.
Naziv Kluba je: KAJAK KANU KLUB „ZAGREB“
Skraćeni naziv Kluba je: KKK „ZAGREB“.
Sjedište Kluba je u Zagrebu, Savska 193. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi skupština
kluba.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.
Članak 3.
Kajak kanu klub „Zagreb“, je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću
upravu.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je neprofitna pravna osoba.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je nestranačka, nevladina i neprofitna športska udruga i udruga
Tehničke kulture slobodno udruženih graĎana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke
interese te javne potrebe u športu i Tehničkoj kulturi.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je utemeljen 1921. godine pod imenom KK „Zagreb“ i tako je
djelovao do 1941. godine. U razdoblju od 1941. do 1954. godine klub djeluje pod nazivom
KK „Vir“. Od 1954. godine klub djeluje pod imenom KK „Slavija“.
Klub je pravni sljednik društvenih organizacija iz stavka 4. ovog članka.
Članak 4.
Klub ima pečat i štambilj.
Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 30 mm sa ispisanim nazivom kluba uz rub pečata, a
u središtu je znak kluba.
Štambilj je četvrtastog oblika s ispisanim nazivom, sjedištem i adresom kluba.
Uporaba i čuvanje pečata ureĎuje se uputstvom glavnog tajnika kluba.
Klub ima svoj znak, zastavu i boju.
Znak kluba je usvojeni znak Kajak kanu kluba „Zagreb“ sa apliciranim simbolima kajakaškog
športa.
Zastava kluba je plavo-žute boje sa skraćenim nazivom kluba bijele boje.
Boje kluba su plava i žuta.
Članak 5.
Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik kluba.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.
II
C I LJ E V I , P O D R U Č J A D J E L O V A NJ A S U K L A D N O C I L J E V I M A,
D J E L A T N O S T I I G O S P O D A R S K E D J E L A T N O S T I K L U B A
Članak 6.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapreĎenja kajak kanu športa i
tehničke kulture u Gradu Zagrebu.
Klub sukladno ciljevima djeluje na području sporta i tehničke kulture.
Članak 7.
Djelatnosti Kluba su:
– planiranje rada i razvitka kajak kanu športa;
– organiziranje i provoĎenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za
natjecanja;
– poduka i trening djece i mladeži;
– športska priprema osoba s invaliditetom;
– športska poduka osoba s invaliditetom;
– pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno
državne reprezentacije;
– organizacija i razvijanje sportske rekreacije svojih članova;
– upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik;
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapreĎivanje stručnog rada;
– skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
– ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz
bavljenje sportom;
– organiziranje i voĎenje sportskog natjecanja te sudjelovanje u sportskim
natjecanjima;
– provoĎenje programa tehničke kulture;
– samogradnja, popravljanje i održavanje čamaca i opreme;
– ekološko očuvanje vodenih i ostalih površina;
– razvijanje programa meĎunarodne suradnje;
– izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti;
Članak 8.
Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrĎene
Statutom, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim dogaĎajima, pisanim,
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
– putem medija;
III
Č L A N S T V O U K L U B U
Članak 9.
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.
Članak 10.
Članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Kluba.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana,
OIB-u, datumu roĎenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrĎene
statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
Redovni članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Kluba.
Počasnim članom može biti proglašen graĎanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje,
razvitak i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kajak kanu kluba „Zagreb“.
Počasnog člana proglašava Skupština kluba temeljem njegovog prethodnog pristanka i na
prijedlog Izvršnog odbora.
Članovima kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrĎuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
Članak 11.
Visinu članarine odreĎuje Izvršni odbor.
Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
– plaćanje članarine;
– bavljenje aktivnostima Kluba;
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba;
– čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza;
– bavljenje sportskom aktivnošću i aktivnošću u održavanju i samogradnji čamaca i
druge opreme, te očuvanju vodenih i drugih površina;
Članak 13.
Članstvo u Klubu prestaje:
– dragovoljnim istupom;
– neplaćanjem članarine;
– isključenjem;
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati
članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Stegovna komisija. Isključeni član ima pravo u
roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka
Skupštine Kluba o isključenju je konačna.
Stegovna odgovornost članova propisana je poslovnikom Stegovne komisije.
Članak 14.
Klub se može udružiti u sportski savez i u druge sportske asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
IV
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 15.
Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba
kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se
ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće izmeĎu članova
Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća ureĎuju se pravilnikom koji donosi
Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona
o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se
podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke
arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga
zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
V
T I J E L A K L U B A
Članak 16.
Tijela Kluba su:
– Skupština
– Izvršni odbor
– Nadzorni odbor
– Predsjednik
– Dopredsjednik
– Tajnik
– Stegovna komisija
SKUPŠTINA
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni
članovi Kluba te predstavnik pravne osobe članice Kluba kojeg imenuje osoba ovlaštena za
zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet
imenovanja.
Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u
tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrĎuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba,
Izvršni odbor ili Nadzorni odbor kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne
sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je
predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja
sjednice).
Članak 19.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje
upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Kluba koji su upisani u popis članova prije isteka
mandata tijelima Kluba.
Članak 20.
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku
sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Izbornu Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje na prijedlog Predsjednika ili
Izvršnog odbora imenuju nazočni članovi.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelji, koji se trajno čuva
u arhivi Kluba.
Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon jednog sata
čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna
najmanje četvrtina članova Skupštine.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije odreĎena
posebna većina, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom
pitanju glasuje tajno.
Članak 22.
Skupština Kluba:
– utvrĎuje politiku rada Kluba,
– usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
– odlučuje o udruživanju u sportske saveze i druge sportske asocijacije,
– bira i razrješava predsjednika i tajnika,
– bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije,
– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
– imenuje i opoziva likvidatora Kluba,
– daje smjernice za rad Kluba,
– proglašava počasne članove kluba,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
– odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrĎena nadležnost drugih tijela
Kluba.
IZVRŠNI ODBOR
Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrĎene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor kluba izmeĎu
zasjedanja Skupštine.
Skupština bira Izvršni odbor koji ima sedam članova. Predsjednik kluba i tajnik članovi su
Izvršnog odbora po svojoj funkciji.
Predsjednik Kluba je po dužnosti član i predsjednik Izvršnog odbora i mandatar za sastav
Izvršnog odbora.
Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo. Predsjednik kluba saziva sjednice Izvršnog
odbora.
Izvršni odbor:
– bira i imenuje blagajnika Kluba;
– bira i imenuje dopredsjednika Kluba;
– bira i imenuje trenere i pomoćne trenere Kluba;
– utvrĎuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i
prihvaćanje;
– utvrĎuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
– odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama;
– brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
– upravlja imovinom Kluba;
– podnosi izviješća o radu Skupštini Kluba;
– imenuje komisije, stručne timove i druga radna tijela prema potrebi te im odreĎuje
zadatke;
– predlaže počasne članove Kluba;
– odreĎuje predstavnike Kluba za razne skupove i organe viših sportsko-tehničkih i
drugih udruga;
– odlučuje o visini upisnine i članarine;
– obavlja i druge poslove predviĎene važećim propisima, Statutom i drugim općim
aktima Kluba;
– donosi Pravilnik kojim odlučuje o nagradama,naknadama i potporama, te besplatnom
korištenju objekata i opreme;
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Izvršni odbor može osnovati povremene
komisije, stručne timove i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisija, stručnih timova ili drugih radnih tijela utvrĎuje se njihov
sastav,zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba.
Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se
održati najmanje jednom u tri mjeseca.
Na sjednici Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga tajnik i
predsjednik Kluba.
Zaključci se stavljaju na oglasnu ploču i šalju svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izviješče o svom radu.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su
povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke
Skupštine, ako je time Klubu nanesena značajnija šteta.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba,
Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.
U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora.
NADZORNI ODBOR
Članak 24.
Nadzorni odbor kluba prati i nadzire rad tijela utvrĎenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obaviještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrĎuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i aktima
Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz reda redovitih članova kluba.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora izmeĎu sebe. Članovi
Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su
navedeni za članove Izvršnog odbora.
STEGOVNA KOMISIJA
Članak 25.
Članovi kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrĎenih Statutom
ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva
Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Izvršni odbor,
Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
– opomena;
– zabrana rada u Klubu na odreĎeno vrijeme;
– privremeno isključenje iz Kluba i trajno isključenje iz Kluba;
Zabrana rada u Klubu može se donijeti u trajanju najdulje od godinu dana, a privremeno
isključenje može trajati najviše tri godine.
Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije u pisanom obliku, o čemu
izvješčuje Skupštinu i Izvršni odbor.
Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke
podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine je konačna.
PREDSJEDNIK
Članak 26.
Izvršne funkcije i druge poslove odreĎene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.
Za predsjednika Kluba može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske. Predsjednika
Kluba predlaže Izvršni odbor. Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog
odbora.
Predsjednik Kluba može ponovno biti biran.
Članak 27.
Predsjednik:
– zastupa Klub;
– saziva Skupštinu Kluba;
– rukovodi radom Skupštine Kluba;
– vodi poslove Kluba sukladno odlukama skupštine;
– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
– utvrĎuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i
prihvaćanje;
– utvrĎuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odkuka Skupštine Kluba;
– upravlja imovinom Kluba;
– podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini;
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im odreĎuje zadatke;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba;
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba;
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
– obavlja i druge poslove predviĎene Statutom i drugim općim aktima Kluba;
Članak 28.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba,
Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.
Klub prema trećim osobama predstavlja predsjednik Kluba, tajnik Kluba i dopredsjednik
Kluba.
DOPREDSJEDNIK
Članak 29.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
Dopredsjednik, kojeg bira Izvršni odbor Kluba.
Mandat dopredsjednika traje 4 godine.
TAJNIK
Članak 30.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručnoadministrativnih
poslova u Klubu, s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik je po svojoj
funkciji član Izvršnog odbora.
Tajnik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.
Tajnik Kluba vodi Popis članova.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamijenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.
Tajnik kluba je organizator rada i poslovanja Kluba, a posebno:
– skrbi o uvjetima rada i djelovanja;
– vodi popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obavezama;
– obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela kluba;
– priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad kluba;
– brine o pravodobnom provoĎenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i
drugih tijela kluba;
– vodi zapisnike i pismohranu kluba;
– brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza kluba;
– zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih
udruga, saveza i zajednica;
– brine o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba;
– zastupa Klub;
– pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obaveza i dužnosti;
– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog
odbora ili predsjednika kluba;
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
udruga;
Članak 31.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština, Izvršni odbor ili Predsjednik
mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrĎuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za
koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.
VI
I M O V I N A I N A Č I N S T J E C A NJ A I M O V I N E
Članak 32.
Imovinu Kluba čine:
– novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i
darovima;
– novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
– nekretnine i pokretne stvari Kluba;
– druga imovinska prava;
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti odreĎenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom.
Članak 33.
Klub stječe imovinu:
– od članarine;
– od dobrovoljnih priloga i darova;
– od dotacija iz proračuna;
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom;
Klub može osnovati i biti suosnivač trgovačkih društava za obavljanje gospodarskih
djelatnosti.
Imovinom kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
drugim aktima Kluba.
Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari.
Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na
drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.
Predsjednik i tajnik ovlaštene su osobe za financijsko i materijalno poslovanje.
Članak 34.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor Kluba podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.
VII
P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A K L U B A
Članak 35.
Klub prestaje postojati u slučajevima predviĎenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi
ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve temeljem odluke Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine
Kluba.
Članak 36.
Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština
Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka
likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.
VIII
P R I J E L A Z N E I Z A V R Š N E O D R E D B E
Članak 37.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba
nakon provedene rasprave.
Članak 38.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Kluba.
Statut i drugi akti objavljuju se na oglasnoj ploči Kluba.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 07.rujna 2015. godine.

ivanStatut